ÁLTALÁNOSAN ÉRVÉNYES TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁS

ÁLTALÁNOSAN ÉRVÉNYES TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK
ÉS MEGÁLLAPODÁS

A HKE Elhelyezési és Tenyésztői Programban támogatott személyek és kutyák
támogatásának szabályozására

amely létesül egyrészről a HUNNIA KUVASZ TENYÉSZTŐI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ETSZ (székhely: 6763 Szatymaz. II. körzet 80/A., adószám: 19065753-1-06, képviseli: Hajnal Gyöngyi, elnök; röviden: HKE), mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről a HKE rendes vagy pártoló tagjai, az Egyesület Elhelyezési és Tenyésztő Programja kertében pályázatbenyújtó és pályázat nyertes, mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott)

között, a jóváhagyás napjától az alábbi feltételekkel. Pályázó pályázata benyújtásával egy időben a feltételek és a megállapodásban foglaltakat megismerte, erről nyilatkozik, illetve magára érvényesnek fogadja el.

1. Támogató határozata alapján a pályázati visszaigazolásban foglaltak és az átutalásra került összeg alapján, előre megállapított pályázati kategóriákra érvényes, közzétett, forintalapú, vissza nem térítendő; továbbá kedvezményes tevékenységvégzés esetén (pl: fajtamentés, kuvaszok mentése, tudományos munka, stb.) ingyenes, vagy nagymértékű kedvezménnyel nyújtott szolgáltatás révén támogatást nyújt Támogatott részére a Hunnia Kuvasz Egyesület Elhelyezési és Tenyésztési Programjából (továbbiakban HKE ET Program), a HKE szerződéses partnereként, az Egyesület meghatalmazásából, az HKE ET Programban résztvevő tagjai részére, illetve rendelkezésére bocsájtott anyagi alapból a pályázatban szereplő és jóváhagyott tételek költségeinek támogatása céljából. Szolgáltatások díjszabási értéke a HKE mindenkor érvényes Díjszabási táblázata alapján, amelyet a HKE honlapján hoz nyilvánosságra, függeszt ki. Ezzel Támogatott további tenyésztés céljára tenyészegyedet, vagy kölyköt vásárolhat, amely segíti szakmai céljai kibontakoztatását és fajta biodiverzitásának és egyedszámának növelése érdekében megvalósítandó stratégiát, amelyhez Támogatott ezennel azonosul és ennek rendeli alá szakmai tevékenységét.

2. Támogató az 1. pontban megjelölt összeget a szerződés aláírását követően 30 napon belül utalja Támogatott által a pályázati formanyomtatványon megadott számlájára.

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére folyósított támogatást csak a jelen szerződésben megjelölt célra használhatja fel. A kutya tartási helye, amelyet a pályázati dokumentációban megadott.

A tartási hely megváltozását, előre és írásban szükséges jelezni a HKE ET Program Tenyésztésvezetője felé.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a Támogatott nevét, mint aki reprezentánsa a Hunnia Kuvasz Egyesület Elhelyezési és Tenyésztési Programnak, a támogatott tevékenységet és a támogatás összegét, az érintettséget, valamint – a számlák és bizonylatok kivételével – a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást nyilvánosságra hozhatja. Támogatott elfogadja, hogy szerepelhet fénykép, vagy videófelvételen, a jelen szerződésben tárgyalt program nyilvános és zárt körű rendezvényein kutyáival együtt ahol megörökítésre kerülhet, a továbbiakban pedig médiában, promóciós kiadványokban szerepelhet előzetes bejelentés, illetve ellenszolgáltatás nélkül.

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatott tevékenységet, a támogatás felhasználását a Hunnia Kuvasz Egyesület elnöke, a Támogató elnöke saját maga, vagy megbízottja útján ellenőrizheti.

6. Támogatott hozzájárul, a támogatott tevékenység, valamint a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, működésének teljeskörű megismeréséhez. A Támogatott olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a támogatással kapcsolatos adatok naprakészen megállapíthatók.

7. Támogatott a működési támogatást a kibocsájtási év december 31. napjáig használhatja fel.

8. Az elszámoláshoz a Támogatott kizárólag a támogatási cél megvalósításával összefüggésben Támogató nevére kiállított számlát jogosult elszámolni.

9. A Támogatott tudomásul veszi, hogy kizárólag saját nevében jogosult a támogatás felhasználására, a támogatás harmadik személy részére történő átadására nem jogosult. A támogatás örökösödés tárgyát nem képezheti. Haláleset esetén a folyósított összeg visszautalásra kerül Támogató bankszámlájára 30 napon belül.

10. Támogató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Támogatott a kérelmében megjelölt költségvetésben meghatározott tartalomtól eltérő számlákkal, valamint bizonylatokkal számol el, úgy a 12. pontban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza.

11. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget nem teljes egészében használja fel, úgy a fel nem használt összeget a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a 7. pontban meghatározott időpontig köteles visszafizetni Támogató részére.

12. Támogatott tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén, a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét köteles az erre történő felszólítás átvételétől számított 8 napon belül visszafizetni kötelezett.

13. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 7. pont szerinti elszámolást határidőben nem nyújtja be, és a határidő meghosszabbítását sem kéri, vagy a határidő meghosszabbításához Támogató nem járul hozzá, az elszámolási határidő lejártát követő egy éven belül sem egyesületi (HKE), sem szövetségi (Kuvasz Világszövetség, HUKOSZ) támogatásban nem részesülhet, és azt követően is csak abban az esetben, amennyiben elszámolási kötelezettségét teljesíti.

14. Támogatott tudomásul veszi, hogy ha az eljárás során megtévesztő vagy valótlan adatot közölt, akkor e tény tudomásra jutásától számított három éven belül sem egyesületi, sem szövetségi forrásból támogatásban nem részesülhet, továbbá a támogatás megtévesztő vagy valótlan adattal érintett – a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt – összegét köteles az erre történő felszólítás átvételétől számított 8 napon belül visszafizetni.

15. Amennyiben Támogatott nem lett volna jogosult a támogatásra, illetve arra méltatlanná válik, a Program által képviselt értékeket nem tartja be, szembe helyezkedik a HKE közössége érdekeivel, a tenyésztői etikával ellentétes magatartást tanúsít - a szerződés semmis, és annak Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét köteles az erre történő felszólítás átvételétől számított 8 napon belül visszafizetni.

16. A kölyök beszerzése esetén, csak FELÍR számmal rendelkező hazai kennelből finanszírozható kölyök. Illetve a Programnak csak FELÍR számmal rendelkező kennel lehet finanszírozottja 2021.04.01. utáni program-belépéssel. Korábban a Programban finanszírozott kenneleknek legkésőbb jelzett időpont utáni első alom érkezésekor kell bemutatniuk és hitelt érdemlően igazolniuk FELÍR jogosultságukat.

17. Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, amennyiben a Támogatott a kutyatartásra vonatkozó jogszabályokat, a tenyésztői etikát és a HKE ET Programban megkívánt tenyésztési szempontokat figyelmen kívül hagyja, a kutya engedély nélkül elhagyja az országot, vagy szaporítóanyagát engedély nélkül exportálja a Támogatott, illetve ezen szerződésben foglaltakat megszegi, ugyanakkor a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kötelezheti Támogatottat a támogatás visszafizetésére, ha

a) a támogatást Támogatott nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel;

b) Támogatott a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének határidőre nem tesz eleget;

c) Támogatott késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével;

d) a támogatott tevékenység a Támogatottnak felróható okból meghiúsul, tartós akadályba ütközik;

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési vagy együttműködési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, vagy a kutya nem elérhető a bejelentett tartási helyen. A tartási hely megváltozásáról nem tett előzetesen bejelentést.

18. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződésben foglalt cél megvalósítása során a hatályos jogszabályokat betartja.

19. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Hunnia Kuvasz Egyesületet, mint a program tulajdonosát nyilatkozataiban támogatóként megemlíti, előírt megjelenítési formáit alkalmazza, a támogatás elszámolásában ennek tényét dokumentálja.

Speciális rendelkezések:

20./a. Támogatott a HKE ET Program segítségével segítséget kaphat kölyök kuvasz, vagy felnőtt tenyészegyed megvásárlásához, szakmai programja kibontakoztatásához. Ennek intenzitása 10-100% közötti. A fennmaradó önerő megfizetését Támogatott vállalja és igazolja.

Támogatott belépteti a birtokában lévő és jelen szerződés tárgyát képező kuvaszt/kuvaszokat a HKE ET Programjába. Felsorolva a pályázati dokumentációban.

Támogatott vállalja, hogy jelen megállapodás időtartamában az ET Program kedvezményei által előnyöket a kizárólag a HKE részére valósítja meg, kamatoztatja.

/b. Támogatott a megvásárolt/beléptetett kölyök, vagy tenyészegyed (továbbiakban: megvásárolt kölyök, vagy tenyészegyed) 50%-os tulajdonosa, Támogató képviselője szintén 50%-os tulajdonosa lesz. A megvásárolt kölyök, vagy tenyészegyed első tulajdonosa Támogatott, második tulajdonosa a Támogató képviselője. A tulajdonjogi átírás költségét Támogatott vállalja. A megvásárolt kuvasz fajtájú eb tenyésztési joga Támogató jogosultsága. A megvásárolt kuvasz tenyésztésére Támogatott tesz javaslatot Támogató felé. Támogatót ezekben az esetekben a Kuvasz Világszövetség. Támogatási szerződést kölyök beszerzése esetén külön becsatolandó szerződésben szabályozzuk.

/c. Támogatott a kölyök, vagy tenyészegyed megvásárlásával mentorálásra jogosult, amely mentorálást ingyenesen a HKE Tenyésztésvezetője biztosítja. Ennek keretében Támogatott szaktanácsot kap a kutya táplálása, nevelése, szocializációja, feladatköri használata, egészségvédelme és tartástechnológiával kapcsolatban. A mentorálást szóban és írásban is megkaphatja.

21./a. A megvásárolt kuvasz tenyésztéséből származó utódok a HKE ET Programjában regisztrált egyedek lesznek. Az almok regisztrációját Támogatott vállalja, saját érvényes kennelnevére. Ennek költségeit Támogatott fizeti. A kölykök az ET Program értelmében gazdához ingyenesen kerülnek. Azaz a tenyésztő számára a tenyésztésben felmerülő költségeket az ET Program pályázatai útján biztosítja legalább a szakmailag indokolt mértékig, amely lehetővé teszi számára, hogy térítés mentesen legyenek elérhetőek a kölykök kihelyezésre. Támogatott vállalja, hogy a kennelében megszületett kölykök ingyenesen kerülnek gazdáikhoz. Ajándékozási lehetőség nincs.

/b. Támogatott nem értékesítheti pénzbeni, vagy egyéb ellenszolgáltatásért cserébe a HKE ET Programban megszületett kölyköket harmadik félnek. A törvényi előírásnak megfelelően készíti fel a kölyköket 8 hetes korukig. (Alapvető szocializáció, nyakörv tolerancia, féreghajtás, chippezés, kötelező mintavételek, kor szerinti oltások, összes dokumentáció, stb) Támogatott vállalja az összes egészségügyi ellátás és a mintavételek költségét a tulajdonoshoz kerülésig.

/c. Támogató a HKE ET Programjában megjelenő szaporulat esetében elővásárlási jogot tart fent. Javaslatot tehet a leendő tulajdonos személyére vonatkozóan. A javaslatot a HKE Tenyésztésvezetője jogosult megtenni Támogatott felé.

/d. Támogatott vállalja, Támogató vállalja, hogy a támogatási programban született alom esetében alomellenőrzést tesz lehetővé, illetve alomellenőrzés megtartását biztosítja a kölykök 8 hetes kora előtt előzetes egyeztetést követően. Amennyiben Támogatott ennek a vállalásának nem tenne eleget, jelen szerződés 12. pontja az irányadó. Támogató köteles az alomellenőrzést és/vagy tanácsadást biztosítani ugyanebben az időszakban. Felek megállapodnak abban, hogy az alomellenőrzést Támogató képviseletében a HKE Tenyésztésvezetője, vagy személyesen felhatalmazott megbízottja/i és a Támogatott személyesen, vagy megbízott családtagjai/segítői útján valósítja meg.

/f. Támogatott vállalja a támogatási programban született alom tagjainak nyomon követését és a későbbi tulajdonosok mentorálását. Erre vonatkozóan a HKE Tenyésztésvezetőjével közösen együttműködik és elvégzi a HKE által folyamatosan biztosított képzéseket.

22./a. A megvásárolt kölyök, vagy tenyészegyed jelen szerződésben foglalt tulajdonlási viszonyok között legalább 5 évig tartandó. Ettől eltérni, csakis a HKE Elnöksége és a Tenyésztésvezető által engedélyezett módon és alkalommal lehet. 5 év után, ha felek egyéb megállapodást nem kötnek, akkor automatikusan megújul jelen szerződés tartalma.

/b. A megvásárolt kölyök, vagy tenyészegyed idő előtti, azaz 8. életévét megelőzően történő elhullása esetén, ha az Támogatott gondatlanságából történt a teljes támogatási összeg együttesen jelen szerződés 12.pontja alapján visszatérítendő. Ha Támogatott felelőssége nem állapítható meg egyértelműen, akkor a támogatási összeg 50%-a jelen szerződés 12. pontjában meghatározott módon visszajár. Támogatott Támogatót az eseményről azonnal, illetve annak bekövetkeztétől számított 24 órán belül írásban tájékoztatni köteles.

23./a. Támogatott a megvásárolt kölyök, vagy tenyészegyed rendezvényen való lenevezésére, megjelenítésére, eredményeivel kapcsolatos okiratai átvételére felhatalmazott. Utóbbiakat Támogató felé 14 napon belül köteles legalább másolati példányban eljuttatni a www.hunniakuvasz.hu honlapon közölt Kapcsolati elérhetőségek valamelyikére. Szabadon dönthet Támogatott bármilyen szakmai részvételről, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeket a HKE megjelöl el nem fogadott rendezvényként kommunikációs csatornáin.

/b. A HKE által szervezett szakmai rendezvényeken Támogatott részére a megjelenés kötelező. Felmentést a HKE Elnöke adhat írásbeli, vagy szóbeli formában.

24./a. Támogatott köteles jelen szerződés aláírásával elkötelezni magát, melynek értelmében legalább 5 évig fenntartja HKE tagságát és a HKE ET Programban létrejött tagságát, viseli az ezzel járó költségeket. Amennyiben felek másképpen nem állapodnak meg időközben jelen szerződés pontjainak tartalmai az 5. év lejártával automatikusan megújulnak. Támogatott tudomásul veszi, hogy HKE tagsága egyben a Kuvasz Világszövetség tagságát is jelenti. Ezért plusz költség nem terheli.

25./a. Támogatott biztosítja a saját maga által kiváltott és fenntartott kennelnevet, amelyet a HKE ET Programjában való részvétel teljes ideje alatt használni fog és amely bejegyzésével kapcsolatos igazolást és minden változást köteles haladéktalanul a HKE Tenyésztésvezetője tudomására hozni, a HKE-vel írásban közölni.

/b. Támogatott 100% tulajdonosa saját kennelnevének. Társtulajdonos belépéséhez a HKE Tenyésztésvezetője és Elnöke együttes engedélye szükséges. Ha új társtulajdonosa lesz Támogatott kennelének, akkor a támogatottan megvásárolt kölyök, vagy tenyészegyedek nem kerülnek át az újonnan belépő tulajdonos tulajdonába. A támogatottan megvásárolt kölyök, vagy tenyészegyed nem képezi örökösödés tárgyát.

26. Vis major és egyéb támogatások. Támogatott jogosult évente egyszeri vis major, felszerelés, kennel támogatási, illetve tenyészegyed vásárlási támogatói szolgáltatásra. Vis major helyzet akkor alakul ki, ha személyes hibáján kívüli okból a finanszírozott kuvasz életveszélybe kerül, testi épsége megóvása érdekében előre nem látható és azonnali beavatkozás volna szükséges, amelyet nem tud önállóan megfinanszírozni Támogatott. Ezen támogatások mértéke a mindenkor nyilvános projektismertetőben elérhető a www.hunniakuvasz.hu honlapon.

27. A fenti rendelkezésekben nem tárgyalt kérdésekben szakmai tárgyú problémák esetén a HKE Tenyésztésvezetője, adminisztrációs és működési problémák esetén a HKE Elnöke, jogi kérdésekben a HKE EJB elnöke állásfoglalása a meghatározó.

28. Támogató jogosult a HKE ET Program programkírását és a támogatási szerződések pontjait módosítani. Ezekről Támogatottat és a HKE-t értesíti, illetve módosításait nyilvánosságra hozza a HKE honlapján.

29. A támogatással beszerzett kutya csakis egy a fajtát érintő támogatási, vagy ösztöndíj programban szerepelhet. Támogatásnak minősül minden, amely az eb életét, egészségét, szaporodását, rendezvényeken való részvételét, egyéb felhasználásait érinti. Ettől eltérni kizárólag a Kuvasz Világszövetség elnökének jóváhagyásával lehetséges.

Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Érvényesítés időpontja: 2020.12.10.
Határozatlan ideig érvényes.

HKE Elnöksége és Közgyűlése jóváhagyásával.